Regulamin

REGULAMIN AKADEMII RUCHU DROGOWEGO „ABSOLUT”

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zakres i zasady szkoleń prowadzonych przez Akademię Ruchu Drogowego „ABSOLUT” .

2. Regulamin powyższy został oparty na obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późniejszymi zmianami) zwanym dalej rozporządzeniem.

§2. Zakres szkoleń

1. Akademia Ruchu Drogowego „ABSOLUT”  (zwana dalej ARD „ABSOLUT”) został wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod numerem: 00351219 .

2. Akademia Ruchu Drogowego „ABSOLUT”  prowadzi na mocy zezwolenia z dnia 07.05.2012 r. kursy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B.

3. Kurs prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B prowadzony jest w formie szkolenia podstawowego i szkolenia uzupełniającego.

4. Osoba ubiegająca się o prawo kategorii AM, A1, A2, A, B podlega szkoleniu, które obejmuje:

a) szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;

b) szkolenie uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe.

5. Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§3. Szkolenia – wymogi ogólne

Akademia Ruchu Drogowego „ABSOLUT” przed przyjęciem na szkolenie podstawowe lub szkolenie uzupełniające:

1) sprawdza, czy osoba szkolona posiada odpowiednio:

a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;

b) akceptuje obowiązujące w chwili rozpoczęcia szkolenia ceny szkoleń zawarte w załączniku nr 1 regulaminu.

c) akceptuje warunki regulaminu obowiązującego w chwili rozpoczęcia szkolenia.

2) pobiera na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby szkolonej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, informacje i dane zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) wpisuje imię i nazwisko osoby szkolonej oraz jej numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL do książki ewidencji osób szkolonych;

4) wydaje osobie szkolonej kartę przeprowadzonych zajęć lub tworzy dla niej kartę w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia kierowców przed rozpoczęciem szkolenia w części:

a) teoretycznej albo

b) praktycznej – jeżeli zakres szkolenia obejmuje wyłącznie zajęcia praktyczne;

5) wpisuje do karty przeprowadzonych zajęć numer ewidencyjny instruktora prowadzącego przydzielonego danej osobie szkolonej.

§4. Wymagane dokumenty

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B organizowanym przez ARD „ABSOLUT” jest przedłożenie następujących dokumentów:

a) dokument stwierdzający tożsamość osoby szkolonej: dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu – do wglądu (dotyczy szkolenia podstawowego i uzupełniającego) lub legitymacja szkolna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

b) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli osoba szkolona rozpoczyna szkolenie przed ukończeniem 18-tego roku życia która pozostaje w dokumentacji ARD „ABSOLUT” (dotyczy szkolenia podstawowego).

c) kserokopia posiadanego prawa jazdy, jeżeli osoba taki dokument posiada (dotyczy szkolenia podstawowego),

d) oryginał karty przeprowadzonych zajęć, jeżeli osoba szkolona rozpoczęła szkolenie w innym ośrodku (dotyczy szkolenia podstawowego), dokument ten zostaje w dokumentacji ARD „ABSOLUT”

§5.1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 

2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A1

 3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B;

4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

6) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

a)       A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2, 

2. Osoba może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku dla danej kategorii prawa jazdy.

3.Osoba, która nie ukończyła 18 lat może rozpocząć szkolenie w zakresie prawa jazdy kat.: AM, A1, A2, A, B wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4.Druk zgody rodziców lub opiekunów prawnych jest dostępny w biurze ARD „ABSOLUT”.

§6. Opłaty

1. Ceny szkoleń prowadzonych przez ARD „ABSOLUT” zawiera załącznik nr 1 regulaminu dostępny w ARD „ABSOLUT”, lub na stronie www.ard-absolut.wp.pl

2. Przed rozpoczęciem szkolenia, osoba rozpoczynająca szkolenie ma obowiązek zapoznać się z cennikiem szkoleń obowiązujących w ARD „ABSOLUT” w chwili rozpoczęcia szkolenia. Za cenę szkolenia, uznaje się cenę obowiązującą w chwili rozpoczęcia szkolenia.

3. Jeżeli nastąpi przerwa w realizacji szkolenia praktycznego trwająca więcej niż trzy miesiące i w tym samym czasie nastąpi wzrost cen kursów prawa jazdy, dokonywane jest przekalkulowanie ceny kursu zgodnie z zasadą:

a) wartość zajęć praktycznych zrealizowanych przed przerwaniem szkolenia jest kalkulowana zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie rozpoczęcia szkolenia,

b) wartość zajęć praktycznych zrealizowanych po przerwaniu szkolenia jest kalkulowana zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie rozpoczęcia kontynuacji szkolenia.

4. Przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik kursu powinien dokonać opłaty za kurs zgodnie z obowiązującym w momencie rozpoczęcia szkolenia cennikiem (załącznik nr 1).

Opłata może być wniesiona gotówką w biurze ARD „ABSOLUT”, i u upoważnionego przedstawiciela-instruktora ARD „ABSOLUT”, lub przelewem na bankowe konto firmowe ARD „ABSOLUT”:

a) w całości lub,

b) rozłożona na nieoprocentowane raty.

5. W przypadku zrealizowania ilości godzin zajęć praktycznych, których wartości nie pokrywają wniesione przez osobę szkoloną wpłaty, szkolenie praktyczne zostaje przerwane.

6. ARD „ABSOLUT” zastrzega sobie możliwość zmian cen prowadzonych szkoleń w przypadku zmian przepisów dotyczących szkolenia kierowców.

7. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących szkolenia kierowców, zmiany cen szkoleń mogą objąć również prowadzone w tym samym czasie szkolenia.

§7. Opłata za badania lekarskie

1. W cenę szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat AM, A1, A2, A, B nie jest wliczony koszt badania lekarskiego.

2. Opłata za wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii jest opłatą dodatkową, pobieraną przez lekarza w momencie wykonania badania.

§8. Nieobecność na zajęciach teoretycznych

1. Osoba szkolona przed rozpoczęciem szkolenia ma obowiązek zapoznać się z terminami zajęć teoretycznych, godzinami ich rozpoczęcia i zakończenia.

2. Obecność na zajęciach teoretycznych jest obowiązkowa.

3. Osoba szkolona obecność na zajęciach teoretycznych potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie przeprowadzonych zajęć.

4. W przypadku nieobecności, osoba szkolona ma obowiązek odrobienia zajęć w następnym cyklu wykładów teoretycznych.

§9. Nieobecność na zajęciach praktycznych

1. Osoba szkolona ma obowiązek zgłosić bezpośrednio instruktorowi prowadzącemu zajęcia praktyczne nieobecność na zajęciach najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień w którym zajęcia praktyczne mają się odbyć.

2. Nieobecność na zajęciach praktycznych nie zgłoszona zgodnie z §9 pkt 1 jest związana z opłatą zwaną dalej opłatą postojową, w wysokości 50% ceny szkolenia uzupełniającego tj. jazdy doszkalającej na wniosek osoby szkolonej,

3. Opłata postojowa nie będzie naliczana w przypadku uzasadnionych nieobecności wynikających z usprawiedliwionych nagłych zdarzeń losowych,

4. Opłata postojowa jest naliczana wg wzoru: opłata postojowa jednostkowa x ilość godzin nieobecności.

5. Opłata postojowa nie jest wliczona w cenę kursu, stanowi opłatę dodatkową.

6. Uregulowanie przez osobę szkoloną opłaty postojowej jest warunkiem kontynuowania szkolenia, wydania przez ARD „ABSOLUT” zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

7. Osoba szkolona ma obowiązek uregulować opłatę postojową w terminie do 7 dni od daty zajęć praktycznych, na które osoba szkolona się nie stawiła.

8. Po uregulowaniu opłaty postojowej zostanie wyznaczony termin kolejnych zajęć praktycznych.

9. W przypadku nie uregulowania należności o której mowa w §9 pkt 2 nie jest możliwe kontynuowanie szkolenia praktycznego.

§10. Przebieg szkolenia

1. Szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B w ARD „ABSOLUT” jest prowadzone w formie kursu prowadzonego zgodnie z programem szkolenia zawartym w rozporządzeniu.

2. Szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B w ARD „ABSOLUT” obejmuje zajęcia:

a) teoretyczne i praktyczne – szkolenie podstawowe,

b) teoretyczne – szkolenie uzupełniające teoretyczne,

c) praktyczne – szkolenie uzupełniające na wniosek osoby szkolonej,

3. Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.

§11. Szkolenie teoretyczne

1. Szkolenie teoretyczne odbywa się w sali wykładowej ARD „ABSOLUT”

2. Szkolenie teoretyczne prowadzone jest  zgodnie z programem szkolenia zawartym w rozporządzeniu.

3. Uczestnik kursu ma obowiązek uczestniczyć w każdych zajęciach teoretycznych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem zajęć. Obecność uczestników kursu na zajęciach teoretycznych jest sprawdzana i potwierdzana na karcie przeprowadzonych zajęć.

4. Osoba szkolona na zajęcia teoretyczne powinna stawiać się punktualnie w pełnej sprawności psychicznej, nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

5. Osoba szkolona ma obowiązek stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez instruktorów prowadzących szkolenie teoretyczne.

6. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego jest przeprowadzany egzamin sprawdzający, którego zaliczenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem przystąpienia do realizacji zajęć praktycznych szkolenia.

7. Liczbę godzin zajęć teoretycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż 10 godzin w zakresie prawa jazdy kat. AM, a liczba godzin dla zajęć teoretycznych w zakresie prawa jazdy kat. A, A1, A2, B nie może być mniejsza niż 30 godzin.

8. Liczbę godzin zajęć teoretycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu teoretycznemu uzupełniającemu ustala indywidualnie instruktor prowadzący szkolenie.

9. Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom.

10. W ramach zajęć teoretycznych prowadzone są szkolenie teoretyczne i ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

11. Szkolenie teoretyczne prowadzone jest przez instruktorów zatrudnionych w ARD „ABSOLUT”,

12. Po zakończeniu szkolenia, kursant otrzymuje kartę przeprowadzonych zajęć teoretycznych ARD „ABSOLUT” i zgłasza się do wyznaczonego instruktora na kontynuację szkolenia praktycznego.

§12. Szkolenie praktyczne

1. Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

2. Zajęcia praktyczne mogą być rozpoczęte dopiero po zakończonym szkoleniu teoretycznym i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego przeprowadzanego po zakończeniu szkolenia teoretycznego – dotyczy szkolenia podstawowego.

3. Obecność na zajęciach praktycznych jest obowiązkowa.

4. Terminy oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć praktycznych są uzgadniane przez osobę szkoloną bezpośrednio z przydzielonym instruktorem prowadzącym.

5. Uczestnik kursu na zajęcia praktyczne ma obowiązek stawiać się punktualnie w umówionym miejscu.

6. Osoba szkolona na zajęcia praktyczne ma obowiązek stawiać się sprawna psychicznie i fizycznie, w szczególności nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

7. Osoba szkolona ma obowiązek stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez instruktorów prowadzących szkolenie praktyczne.

8. Osoba uczestnicząca w szkoleniu praktycznym powinna mieć przy sobie dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości (ze zdjęciem i nr pesel – dowód osobisty, prawo jazdy, karta stałego pobytu) i szkła korekcyjne lub okulary, jeżeli są wymagane orzeczeniem lekarskim.

9. Liczbę godzin zajęć praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym liczba godzin zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:

a. 30 – przy kategorii prawa jazdy B.

b. 20 – przy kategorii prawa jazdy A, A1, A2.

c. 10 – przy kategorii prawa jazdy AM.

10. Liczbę godzin zajęć praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu praktycznemu uzupełniającemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym nie może być mniejsza niż 5 godzin.

11. Godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom.

12. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach praktycznych, osoba szkolona ma obowiązek powiadomić o tym fakcie swojego instruktora prowadzącego najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień w którym zajęcia praktyczne mają się odbyć. Za niedotrzymanie powyższego terminu osoba szkolona jest obciążana opłatą postojową zgodnie z §9 regulaminu.

§13. Egzamin wewnętrzny

1. Po zakończonym szkoleniu podstawowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny.

2. Egzamin wewnętrzny przeprowadzany jest na zasadach obowiązujących na egzaminie państwowym na prawo jazdy określonej kategorii zgodnie z rozporządzeniem.

3. Egzamin wewnętrzny składa się z:

a. części teoretycznej,

b.  części praktycznej.

4. Część teoretyczna egzaminu wewnętrznego przeprowadzana jest w sali wykładowej ARD „ABSOLUT” przez prowadzącego to szkolenie, przy użyciu testu komputerowego.

5. Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzania jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

6. Egzamin wewnętrzny z części teoretycznej jest przeprowadzony po zakończonym szkoleniu teoretycznym w ustalonym wcześniej z instruktorem prowadzącym terminie – dotyczy szkolenia podstawowego.

7. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego teoretycznego z wynikiem negatywnym, ustalany jest termin egzaminu teoretycznego poprawkowego. W przypadku zakończenia egzaminu teoretycznego poprawkowego, wynikiem negatywnym, instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania odpowiedniej wiedzy.

8. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej szkolenia, jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej.

9. Część praktyczna egzaminu wewnętrznego przeprowadzana jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

10. Egzamin wewnętrzny praktyczny może być prowadzony przez wyznaczonego przez kierownika ARD „ABSOLUT” instruktora nauki jazdy.

11. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny, oraz czas trwania są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

12. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.

13. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.

14. W przypadku zakończenia egzaminu praktycznego z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności. W przypadku stwierdzonych na egzaminie wewnętrznym praktycznym zachowań zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego instruktor prowadzący może zalecić kontynuację szkolenia w liczbie godzin zajęć praktycznych niezbędnych do ich wyeliminowania.

15. Na wniosek osoby szkolonej egzamin wewnętrzny praktyczny może zostać powtórzony. Egzamin wewnętrzny dodatkowy może odbywać się przy udziale instruktora prowadzącego i kierownika  ARD „ABSOLUT”  na koszt osoby szkolonej. Koszt każdego dodatkowego egzaminu wewnętrznego jest równy kosztowi jednej godziny jazd uzupełniających.

16. W przypadku braku zgody na kontynuację szkolenia zaleconą przez instruktora prowadzącego, osoba szkolona może przerwać szkolenie w ARD „ABSOLUT”. Kierownik ARD „ABSOLUT” wydaje wówczas kartę przeprowadzonych zajęć, na podstawie której osoba szkolona może kontynuować szkolenie w innej jednostce szkolącej.

17. Zrealizowanie zajęć teoretycznych i praktycznych w liczbie określonej w rozporządzeniu nie daje podstaw do ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu wewnętrznego.

§ 14. Zakończenie szkolenia

1 . Po ukończeniu szkolenia podstawowego kierownik ARD „ABSOLUT” wraz z instruktorem prowadzącym, wydają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia osobie ubiegającej się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii, która:

a. dokonała pełnej opłaty za zrealizowane szkolenie,

b. uregulowała opłaty postojowe zgodnie §9 regulaminu,

c. zrealizowała wymaganą liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla danego szkolenia,

d. posiada wiedzę i umiejętności określone w charakterystyce absolwenta kursu, co potwierdzają własnymi podpisami i pieczęciami instruktor prowadzący wraz w kierownikiem ośrodka szkolenia kierowców,

e. uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego,

f. została uznana przez instruktora prowadzącego i kierownika ARD „ABSOLUT” za przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego.

3. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii nastąpi w terminie do trzech dni roboczych od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu wewnętrznego. Na wniosek osoby szkolonej zaświadczenie o którym mowa w § 14 pkt1. może zostać wydane w innym terminie. np. bezpośrednio po zaliczeniu praktycznego egzaminu wewnętrznego z wynikiem pozytywnym,

§ 15. Przerwanie szkolenia

1. Osoba szkolona może przerwać szkolenie realizowane w ARD „ABSOLUT” na każdym etapie szkolenia.

2. Osoba szkolona przerywając szkolenie realizowane w ARD „ABSOLUT” powinna wystąpić do kierownika z pisemnym wnioskiem o wydanie wtórnika karty przeprowadzonych zajęć. Na wniosku tym powinny być podane: data, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel i własnoręczny podpis osoby występującej z wnioskiem. Na wniosku powinna zostać podana również przyczyna przerwania szkolenia.

3. Kierownik ARD „ABSOLUT” nie może odmówić wydania karty przeprowadzonych zajęć.

4. Kierownik ARD „ABSOLUT”, który wydał kartę przeprowadzonych zajęć, w przypadku przerwania szkolenia podkreśla i podpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji. W przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej kierownik ośrodka szkolenia przekazuje osobie szkolonej plik karty przeprowadzonych zajęć w formacie tekstowym lub rozszerzalnego języka znaczników (XML), opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz dokonuje jej wydruku, podkreśla i podpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji oraz umieszcza odręczną informację, że karta była prowadzona w postaci elektronicznej.

W przypadku przerwania szkolenia osoba szkolona zachowuje kartę przeprowadzonych zajęć, a podmiot prowadzący szkolenie załącza jej kopię lub jej elektroniczny odpowiednik do prowadzonej dokumentacji.

5. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców, przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej osoby.

6. Wydanie karty przeprowadzonych zajęć następuje nieodpłatnie.

7. Osoba szkolona odbiór dokumentów podanych w § 15 pkt. 4 potwierdza na piśmie.

8. W przypadku przerwania szkolenia praktycznego następuje zwrot wpłaty za niezrealizowaną część szkolenia. Przyjmując na szkolenie teoretyczne kwotę 300 zł i za każdą godzinę zajęć  praktycznych kwotę 30 zł.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców regulamin ARD „ABSOLUT” może ulec zmianie.

2. W przypadku, gdy zmiany przepisów dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców obejmą również osoby które w momencie wprowadzenia zmian odbywają szkolenie, wymagane jest zapoznanie się osoby szkolonej z warunkami regulaminu ARD „ABSOLUT” obowiązującego w chwili wprowadzenia zmian i ich akceptacja w formie pisemnej. W przypadku braku akceptacji warunków nowego regulaminu, szkolenie realizowane w ARD „ABSOLUT” zostaje przerwane.

3. Wszelkie wnioski i uwagi co do prowadzonego szkolenia osoba szkolona powinna:

a) zgłaszać ustnie kierownikowi ARD „ABSOLUT”

b) kierować w formie pisemnej do kierownika ARD „ABSOLUT”

4. Wszelkie wnioski i uwagi kierowane do kierownika ARD „ABSOLUT” będą rozpatrzone w ciągu trzech dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

5. Kierownik ARD „ABSOLUT”, pracownicy zatrudnieni w ARD „ABSOLUT” i instruktorzy nauki jazdy współpracujący z ARD „ABSOLUT” nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez osoby szkolone w sali wykładowej i w pojazdach szkoleniowych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa w szczególności przepisy zawarte w rozporządzeniu.

7. Osoba szkolona ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji i dokumentów przekazanych ARD „ABSOLUT”.

8. Osoba szkolona wyraża zgodę na przetwarzanie przez ARD „ABSOLUT” swoich danych osobowych w celu realizacji procesu szkolenia. oraz w celach reklamowych działalności szkoleniowej. ARD „ABSOLUT” gwarantuje, iż wszelkie przekazane jej informacje i dane są traktowane jako poufne i zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Załączniki:

Załącznik nr 1 regulaminu – cennik szkoleń

Akceptuję warunki powyższego regulaminu:

Data:…………………………………………………

Podpis:……………………………………………..

Załącznik nr 1 do regulaminu

Cennik szkoleń organizowanych przez ARD „ABSOLUT”- w zakładce cennik na stronie www.ard-absolut.pl

 Kurs prawa jazdy kat. AM

Cena podstawowa całego kursu (szkolenie teoretyczne i praktyczne)

Cena szkolenia podstawowego w ramach kursu prawa jazdy AM obejmuje:

1. opłaty przygotowawcze,

2. 10 godz. zajęć teoretycznych.

3. jeden wewnętrzny egzamin teoretyczny.

4. 10 godz. zajęć praktycznych.

5. jeden wewnętrzny egzamin praktyczny.

6. gratisowe materiały szkoleniowe niezbędne do opanowania części teoretycznej w postaci aktualnych testów w formie książkowej. 

7. W cenę szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat. AM nie jest wliczony koszt badania lekarskiego przeprowadzanego w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy.

Wpłaty w systemie ratalnym-dotyczą wyłącznie szkolenia podstawowego praktycznego, w zakresie prawa jazdy kat. AM

Pierwsza wpłata – wpłata wpisowa nie mniej, niż 300 PLN

Kolejne wpłaty zgodnie z ilością wyjeżdżonych godzin zajęć praktycznych, lub płatne jednorazowo,

Kurs prawa jazdy kat. A1

Cena podstawowa całego kursu (szkolenie teoretyczne i praktyczne)

Cena szkolenia podstawowego w ramach kursu prawa jazdy A1 obejmuje:

1. opłaty przygotowawcze,

2. 30 godz. zajęć teoretycznych.

3. jeden wewnętrzny egzamin teoretyczny.

4. 20 godz. zajęć praktycznych.

5. jeden wewnętrzny egzamin praktyczny.

6. gratisowe materiały szkoleniowe niezbędne do opanowania części teoretycznej w postaci aktualnych testów w formie książkowej. 

7. W cenę szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat. A1 nie jest
wliczony koszt badania lekarskiego przeprowadzanego w celu stwierdzenia
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej
kategorii prawa jazdy.

Wpłaty w systemie ratalnym-dotyczą wyłącznie szkolenia podstawowego praktycznego, w zakresie prawa jazdy kat. A1

Pierwsza wpłata – wpłata wpisowa nie mniej, niż 300 PLN

Kolejne wpłaty zgodnie z ilością wyjeżdżonych godzin zajęć praktycznych, lub płatne jednorazowo,

Kurs prawa jazdy kat. A2

Cena podstawowa całego kursu (szkolenie teoretyczne i praktyczne)

Cena szkolenia podstawowego w ramach kursu prawa jazdy A2 obejmuje:

1. opłaty przygotowawcze,

2. 30 godz. zajęć teoretycznych.

3. jeden wewnętrzny egzamin teoretyczny.

4. 20 godz. zajęć praktycznych.

5. jeden wewnętrzny egzamin praktyczny.

6. gratisowe materiały szkoleniowe niezbędne do opanowania części teoretycznej w postaci aktualnych testów w formie książkowej. 

7. W cenę szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat. A2 nie jest
wliczony koszt badania lekarskiego przeprowadzanego w celu stwierdzenia
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej
kategorii prawa jazdy.

Wpłaty w systemie ratalnym-dotyczą wyłącznie szkolenia podstawowego praktycznego, w zakresie prawa jazdy kat. A2

Pierwsza wpłata – wpłata wpisowa nie mniej, niż 300 PLN

Kolejne wpłaty zgodnie z ilością wyjeżdżonych godzin zajęć praktycznych, lub płatne jednorazowo,

Kurs prawa jazdy kat. A

Cena podstawowa całego kursu (szkolenie teoretyczne i praktyczne)

Cena szkolenia podstawowego w ramach kursu prawa jazdy A obejmuje:

1. opłaty przygotowawcze,

2. 30 godz. zajęć teoretycznych.

3. jeden wewnętrzny egzamin teoretyczny.

4. 20 godz. zajęć praktycznych.

5. jeden wewnętrzny egzamin praktyczny.

6. gratisowe materiały szkoleniowe niezbędne do opanowania części teoretycznej w postaci aktualnych testów w formie książkowej. 

7. W cenę szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat. A nie jest
wliczony koszt badania lekarskiego przeprowadzanego w celu stwierdzenia
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej
kategorii prawa jazdy.

Wpłaty w systemie ratalnym-dotyczą wyłącznie szkolenia podstawowego praktycznego, w zakresie prawa jazdy kat. A

Pierwsza wpłata – wpłata wpisowa nie mniej, niż 300 PLN

Kolejne wpłaty zgodnie z ilością wyjeżdżonych godzin zajęć praktycznych, lub płatne jednorazowo,

 Kurs prawa jazdy kat. B

Cena podstawowa całego kursu (szkolenie teoretyczne i praktyczne)

Cena szkolenia podstawowego w ramach kursu prawa jazdy B obejmuje:

1. opłaty przygotowawcze,

2. 30 godz. zajęć teoretycznych.

3. jeden wewnętrzny egzamin teoretyczny.

4. 30 godz. zajęć praktycznych.

5. jeden wewnętrzny egzamin praktyczny.

6. gratisowe materiały szkoleniowe niezbędne do opanowania części teoretycznej w postaci aktualnych testów w formie książkowej. 

7. W cenę szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat. B nie jest wliczony koszt badania lekarskiego przeprowadzanego w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy, oraz podstawienie samochodu nauki jazdy na egzamin państwowy.Wpłaty w systemie ratalnym-dotyczą wyłącznie szkolenia podstawowego praktycznego, w zakresie prawa jazdy kat.B

Pierwsza wpłata – wpłata wpisowa nie mniej, niż 300 PLN

Kolejne wpłaty zgodnie z ilością wyjeżdżonych godzin zajęć praktycznych, lub płatne jednorazowo,

Liczbę godzin zajęć dla każdej osoby podlegającej praktycznemu szkoleniu uzupełniającemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym zgodnie z obowiązującym regulaminem liczba godzin nie może być mniejsza niż 5. Godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom. Szkolenie uzupełniające praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, przeprowadzanym po ostatnich zajęciach zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

Szkolenie uzupełniające w zakresie kat. AM, A1, A2, A, B prawa jazdy, przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej

Egzamin wewnętrzny teoretyczny lub praktyczny poprawkowy w cenie 100 zł.

Opłaty dodatkowe

1. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii – bezpłatnie.

2. Wydanie wtórnika karty przeprowadzonych zajęć – bezpłatnie.

3. Podstawienie samochodu nauki jazdy wraz z instruktorem na egzamin państwowy 200PLN                                                                                                                         

4. Opłata postojowa

Opłata postojowa naliczana jest wg wzoru: opłata postojowa jednostkowa x ilość godzin nieobecności

Opłata postojowa jednostkowa: 100,00 PLN za każdą godzinę zajęć praktycznych.Na życzenie osoby zdającej instruktor prowadzący bezpłatnie uczestniczy w egzaminie państwowym