Egzamin

Egzamin – określenie wymagań

Kandydat na kierowcę, który ukończył szkolenie w Akademii Ruchu Drogowego ABSOLUT powinien posiadać wiedzę i umiejętność swobodnego poruszania się pojazdem mechanicznym po ulicach każdego miasta. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim zasad kultury i techniki jazdy.Po pozytywnym ukończeniu szkolenia podstawowego, czyli po minimum 30 godzinach wykładów teoretycznych (nigdy nie wypraszamy chętnych z zajęć, można uczestniczyć w kolejnych kursach), i po minimum 30 godzinach zajęć praktycznych (w tym 4 godziny jazdy poza obszarem zabudowanym) ARD uznaje kandydata za przygotowanego do złożenia egzaminu wewnętrznego. Obecnie obowiązujące od 19 stycznia 2013 przepisy w jasny sposób wskazały czas i formę realizacji egzaminu wewnętrznego rozdzielając go na: egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny. § 18. Egzamin wewnętrzny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy, składa się z części:

1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;

2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

Czas przeprowadzenia egzaminu reguluje nam art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami – „Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 lub ust. 3, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.” Oznacza to obowiązek przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego teoretycznego po zakończeniu wykładów, a po zakończeniu jazd – egzaminu wewnętrznego praktycznego. Nowością jest ograniczenie czasu ważności egzaminu wewnętrznego teoretycznego do 6 miesięcy od daty jego pozytywnego zaliczenia. Ustawodawca nie określił, czy negatywny wynik egzaminu teoretycznego jest przeciwwskazaniem do podjęcia części praktycznej szkolenia? Logika wskazywała by na konieczność uzyskania wyniku pozytywnego z części teoretycznej przed jazdami, lecz formalnego zakazu kontynuowania szkolenia z negatywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego teoretycznego niestety nie ma.

Egzamin Państwowy po zakończeniu szkolenia podstawowego i po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu wewnętrznego, przeprowadzany jest między innymi w MORD (Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie ul. Nowohucka 33 a), po zdaniu, którego kandydat na kierowcę otrzymuje prawo jazdy i może samodzielnie poruszać się pojazdem mechanicznym po drogach publicznych. Obecnie niema rejonizacji i egzamin Państwowy na prawo jazdy dowolnej kategorii można zdawać w całej Polsce w dowolnym Ośrodku Ruchu Drogowego.

Art. 51. 1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym:

1) sprawdzenia wiedzy w zakresie: 

a)       zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,

b)       zagrożeń związanych z ruchem drogowym,

c)       obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,

d)       postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych;

2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.

2. Egzamin państwowy składa się z:

1) części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej – dotyczy sprawdzenia wiedzy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem;

2) części praktycznej przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia pojazdu – dotyczy sprawdzenia umiejętności, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy jest przeprowadzana:

1) na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – w zakresie obejmującym:

a)       sprawdzenie podstawowych umiejętności w zakresie panowania nad pojazdem odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B,

b)       sprawdzenie umiejętności manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T;

2) w ruchu drogowym na drogach publicznych – w zakresie obejmującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas części praktycznej egzaminu dla uprawnień dowolnej kategorii prawa jazdy.

4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

Art. 52. 1. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik z części teoretycznej jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.

2. Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

3. Jeżeli wyniki lub przebieg egzaminu osoby posiadającej prawo jazdy wskazują na uzasadnione zastrzeżenia co do kwalifikacji osoby egzaminowanej, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego występuje do starosty z wnioskiem o skierowanie tej osoby na egzamin sprawdzający kwalifikacje w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień.

§ 19. 1. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:

1) w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;

2) w sali, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. d.

2. Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

3. Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

4. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

a)       10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)       6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c)       4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

5. Każde pytanie zawiera:

1) jedną prawidłową odpowiedź;

2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

7. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

8. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

10. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

1) wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:

a)       dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

b)       dla pozwolenia w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

c)       dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w zestawie określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia – wybranym losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie nr 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin;

2) wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych:

a)       obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 i § 25, co najmniej zadania określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,

b)       w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy wykonuje podczas części praktycznej egzaminu państwowego zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E.

§ 25. 1. Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy dobiera trasę przejazdu w trakcie egzaminu państwowego w taki sposób, aby natężenie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi określonych w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia nie było mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę na jeden pas ruchu – nie dotyczy egzaminów państwowych prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T.

2. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym marszałkiem województwa; plan z przebiegiem tej trasy wywiesza się w ogólnodostępnym miejscu ośrodka egzaminowania w taki sposób, aby osoby egzaminowane mogły się zapoznać z jej przebiegiem.

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danym zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;

2) w przypadku obecności na egzaminie:

a)       instruktora potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy,

b)       tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego potwierdza ich tożsamość;

3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;

4) przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin państwowy jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu egzaminacyjnego w taki sposób, aby zostały zarejestrowane.

§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:

1) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej w tabeli nr 2 albo 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;

2) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową;

3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

4) w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;

5) w przypadku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 8, poz. 9, poz. 10, poz. 7;

6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;

7) egzaminator wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym.

§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24;

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

a)       dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

b)       zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 1 i 3.

2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;

2) wpisuje na listę osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego oraz wynik egzaminu państwowego;

3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.

3. W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być wykonywane przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wymagania w Akademii Ruchu Drogowego ABSOLUT są wysokie, lecz kierowcy kończący tą szkołę są najlepsi.